Rotary Lobe Pumps
PLR Range (Base Plate)

PLR Range (Base Plate)

PLR 20 (Horizontal) Base Plate

PLR 20 (Horizontal) Base Plate

PLR 25 (Horizontal) Base Plate

PLR 25 (Horizontal) Base Plate

PLR 30 (Horizontal) Mobile

PLR 30 (Horizontal) Mobile

PLR 30 (Horizontal) Base Plate

PLR 30 (Horizontal) Base Plate

PLR 60 (Horizontal) Mobile

PLR 60 (Horizontal) Mobile

PLR 60 (Horizontal) Base Plate

PLR 60 (Horizontal) Base Plate

PLR 70 (Horizontal) Mobile

PLR 70 (Horizontal) Mobile

PLR 70 (Horizontal) Base Plate

PLR 70 (Horizontal) Base Plate

PLR 100 (Horizontal) Mobile

PLR 100 (Horizontal) Mobile

PLR 100 (Horizontal) Base Plate

PLR 100 (Horizontal) Base Plate

PLR 125 (Horizontal) Mobile

PLR 125 (Horizontal) Mobile

PLR 125 (Horizontal) Base Plate

PLR 125 (Horizontal) Base Plate